IntegritetspolicyVi värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter och därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dom till, vilka som får ta del av dom och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

PERSONUPPGIFTSANSVAR
Stockholms EL-Jour AB (559085-0649) (nedan kallad "Bolaget") är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet. Bolaget har som ändamål att bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.

VARFÖR BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER
För att Bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Du samtycker till behandling genom att anlita Bolagets tjänster gällande elinstallationer samt de övriga tjänster vi tillhandahåller. Du godkänner också att Bolaget använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig samt inom företaget.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Utöver detta behandlar vi även dina personuppgifter för att uppfylla lagar och myndigheters krav på oss som företag.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS
Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer/ Organisationsnummer
Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger
Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll


RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTER
Bolaget behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta. För att vår behandling av personuppgifter skall vara laglig, krävs att någon av följande grunder föreligger:

(a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen.
(b) Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtalsförhållande.
(c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
(d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
(e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
(f) Behandlingen är nödvändig för att ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intessen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

I de fall vår behandling grundas på samtycke har man som registrerad rätt att när som helst återkalla detta. Vi avbryter då all behandling av personuppgifter, under förutsättning att de inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte längre kan fullgöra våra avtalade skyldigheter mot den/de som uppgifterna berör. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för angivna ändamål och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

UTLÄMNANDE OCH SÄKERHET AV PERSONUPPGIFTER
Bolaget kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande.

Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till dessa upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Bolaget kommer att rapportera personuppgiftsincidenter till utsedd tillsynsmyndighet dvs Datainspektionen samt informera berörd person.
Bolaget har larmade lokaler samt individanpassade inloggninglösen till datorer som handhar personuppgifter.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTER
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.
Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION
Vill du veta vad Bolaget behandlar för personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Bolaget och att få uppgifter rättade. Observera att Bolaget enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för bolagets verksamhet, till exempel faktureringsuppgifter, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.